รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต 2557


UploadImage

ประกาศ คณะทัศนมาตรศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

     คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

หลักสูตรปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นสองหลักสูตรคือ
1 หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2 หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์มาแล้ว
ทั้งสองหลักสูตรเมื่อศึกษาจบแล้วจะได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (ทศ. บ) ซึ่งสามารถสมัครสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ฯ
จากกระทรวงสาธารณสุขได้
 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.) ปีการศึกษา 2557
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557
รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
รับสมัครเรียน : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ณ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
5.ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !
 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 http://www2.rsu.ac.th/news/admission-20130903

หรือที่ตึก 12 ชั้น 5 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 02 997 2200-30 ต่อ 4419 และ 4420 -->

รับตรง 5 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
UploadImageUploadImage

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

คุณสมบัติ
โครงการสานฝันครูปฐมวัย
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน

โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน

โครงการสืบสานครูภาษาไทย
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีความสามารถในการอ่นออกเสียงคำประพันธ์ไทย

โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน

โครงการขยายโอกาสครูศิลปะศึกษา
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความสามารถทางศิลปะ


กำหนดการ
รับสมัคร 7-18 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤษจิกายน2556
สอบข้อเขียน 30 พฤษจิกายน2556
สอบสัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2556
ประกาศผลสอบ 13 ธันวาคม 2556
ยืนยันการเข้าศึกษา 20 ธันวาคม 2556
ค่าสมัคร 250 บาท

ที่มา :  http://www.edu.cmu.ac.th/index.php
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง บริหารธุรกิจเกษตร ลาดกระบัง ชุมพร 2557UploadImage
รับตรง หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีการศึกษา 2557

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต , ศิลป์-คำนวน
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาท


ที่มา :  http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2557


UploadImage
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลับศิลปากร ปีการศึกษา 2557

     คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

จํานวนที่รับเข้าศึกษา
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)
- สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 5 คน
ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
- สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 5 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 , ปวช
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สาขาวิชาโบราณคดี)
- GPA ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์– วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น

กำหนดการ
รับสมัคร 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ  19 พฤศจิกายน 2556
สอบสัมภาษณ์สอบปฏิบัติ 14 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 17 ธันวาคม 2556
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 9 –15 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 มิถุนายน 2557


ที่มา :  http://www.archae.su.ac.th/index1.html
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2557
UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

จำนวนการับ
- คณะวิศวะกรรมศาสตร์ 4+ คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 44 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ 16 คน
- คณะอุสาหกรรมเกษตร 3 คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ 10 คน
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 2 คน


คุณสมบัติ
- มีผลงานความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
- คุณสมบัติแยกตามสาขา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 5 ภาคเรียน >2.75
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ คณะอุสาหกรรมเกษตร
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX 5 ภาคเรียน >2.75
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ 
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX 5 ภาคเรียน >2.50
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX 5 ภาคเรียน >3.25
- GPA คณิต วิทย์ อังกฤษ >3.25
วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต,ศิลป์คำนวน
- GPAX 5 ภาคเรียน >2.50
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต,ศิลป์คำนวน
- GPAX 5 ภาคเรียน >3.00

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา :  http://www.reg.kmitl.ac.th/quota2/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 2557


UploadImage

รับตรง สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557

      วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

จำนวนการรับ
UploadImage

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ และอิเลคทรอนิกส์
- GPAX 2.00 ขึ้นไป

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://src.ku.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง ทุน แพทยศาสตร์ ม.สยาม 2557


UploadImage

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง ประเภททุน รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับโรงพยาลตำรวจมีความประสงค์จะรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์ เพื่อเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทุนเต็มจำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
- TOEFL 
ไม่ต่ำกว่า 550
- บิดา มารดา มีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 500,000 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง 30 กันยายน 2556
ที่มา :  
https://www.facebook.com/medicinesiamuniversity
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557


UploadImage

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

UploadImage

คุณสมบัติ
แต่ละโครงการกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.pharm.su.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2557


UploadImage

โควตา คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2557

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- มีคุณสมบัติเฉพาะตาแต่ละโควตากำหนด

UploadImage


กำหนดการ
UploadImage


ที่มา :  http://www.reg.kmitl.ac.th/quota2/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง 5 โครงการ ม.บูรพา 2557

UploadImage

     มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง 5 โครงการ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภาคตะวันออก หรือมีภูมลิําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน
อยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้จันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง นครนายก ปราจีนบุรีตราดสระแก้ว
สมุทรปราการ ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 3.00

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.50

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้จังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง นครนายก ปราจีนบุรีตราด
สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.50

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทวประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์
หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต ภาค
ประเทศ หรือ นานาชาติ
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.00

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
-->

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557


UploadImage

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตารับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage
UploadImage


คุณสมบัติ

แต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)


เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT
และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการ
รับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 26 ธันวาคม 2556
สอบข้อเขียน แต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 และ 15 - 16 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10,31 มีนาคม 2557
ยืนยันสิทธิ "เคลียริงเฮาส์" 29 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2557

ค่าสมัคร 
คนละ 400 บาท
**เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์(เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย)
ค่าสมัครคัดเลือกคนละ 100 บาท


ค่าธรรมเนียมธนาคาร คนละ 10 บาท

ที่มา :  
http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

ปฏิทินรับตรง สถาบันการบินพลเรือน สูตรวิชาภาคพื้น 2557


UploadImage

ปฏิทินกำหนดการสมัครสอบและวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับน้องๆ ม.6 ปวช.ช่าง ปวส.ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้สนใจที่จะมาศึกษาเรียนต่อสถาบันการบินพลเรือน
-->

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 272 - 5741 - 4 ต่อ 261 , 230 , 311 และ 02- 272 – 5288

UploadImage

ที่มา : Facebook สถาบันการบินพลเรือน -->

รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ 1-15 ต.ค. นี้

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International College

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรง รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

เปิดรับสมัครสอบตรง (Online Admissions)
กำหนดยื่นเอกสารใน


วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 

ณ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ( Admissions Office )
อาคาร 1ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา

น้องๆ ที่กำลังเรียน ม. 6 สามารถสมัครสอบได้นะครับในรอบนี้ 

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีมีดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)

- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (มี 3สาขาวิชา ได้แก่ การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน)
- สังคมศาสตร์ (มี 2สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)

- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายละเอียดการรับสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัคร เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=258

โทร 02-441-5090ต่อ 1327, 1124, 1245

อีเมล์: icdad@mahidol.ac.th

Facebook: http://www.facebook.com/mahidol.inter

มีทุนการศึกษา คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=1754UploadImageUploadImage
-->

รับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก ม.นครพนม 2557


UploadImage
รับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2557

      มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตากลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

จำนวนการรับ 160 คน

คุณสมบัติ
ระดับปริญญาตรี4 ปี
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร
ระดับปริญญาตรี5 ปี
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาป็ที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3
(ปวช.3) หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 200 บาท


ที่มา :  http://www.npu.ac.th/edus/entry_online/main.php
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง โควตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลาฯ 2557UploadImage
โครงการรับนักศึกษา(โควต้า)เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ปีการศึกษา 2557

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-->

UploadImage

กำหนดการ
UploadImage
ที่มา :  http://www.entrance.psu.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

รับตรง แพทย์ ODOD และผลิตแพทย์เพิ่มฯ ม.เชียงใหม่ 2557


UploadImage

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557


         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความร้วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน(ODOD) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา ลําพูน และ แม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-->


โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี4ที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอตามพื้นที่และโควตาการรับ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม่น อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน ตามหลักฐานทะเบียนบ าน หรือบิดา
หรือมารดา ต องมีทะเบียนบ านอยู่ในอําเภอนั้น ไม่น อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
 - เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี4ที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอตามพื้นที่และโควตาการรับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม่น อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ

วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD, คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา (คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางInternet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ที่มา :  http://www.reg.cmu.ac.th/web2012/admission.php
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
-->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -