รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง

รับตรง 17จังหวัดและโควตาทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 2557

UploadImageการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 - นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- รับเฉพาะสายวิทย์ และมี GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีวิเคราะห์)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตการเกษตรและการบรรจุ
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
         สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
         สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         สาขาวิชากายภาพบำบัด
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

         --> - รับเฉพาะสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ และมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาบัญชี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)

        - รับทุกแผนการเรียน และมี GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
         สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
         สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(เน้นบริหารการโรงแรม)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน)
         สาขาวิชานิติศาสตร์

กำหนดการ
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 4 ตุลาคม 2556
3สอบข้อเขียนวันที่ 24 ตุลาคม 2556
4สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


---------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ระบบรับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คุณสมบัติผู้สมัคร 
- นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือ เด็กซิ่ล หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0
 - รับเฉพาะสายวิทย์ และมี GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีวิเคราะห์)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตการเกษตรและการบรรจุ
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
         สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
         สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         สาขาวิชากายภาพบำบัด
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

        - รับเฉพาะสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ และมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาบัญชี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)

        - รับทุกแผนการเรียน และมี GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
         สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
         สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(เน้นบริหารการโรงแรม)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน)
         สาขาวิชานิติศาสตร์

กำหนดการ

รับตรงทั่วประเทศ
ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)วันที่ 16 กันยายน - วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
3สอบข้อเขียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
4สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2556
6ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 3 มกราคม 2557
7สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

ที่มา : http://www.admission.mfu.ac.th/index.html

เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -