Admission 57 แอดมิชชั่น 57 ปฏิทิน Admission 57 ปฏิทิน แอดมิชชั่น 57 องค์ประกอบคะแนน แอดมิชชั่น 57 องค์ประกอบคะแนน Admission 57 กำหนดการสอบ GAT PAT ONET โอเน็ต 57
กำหนดการสอบ GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ และ ONET 
ปีการศึกษา 2557

-->

ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ 1-24 พ.ย. 56
2 กำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ 4-5 ม.ค. 57
3 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 1-27 ต.ค. 56
4 กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 7-10 ธ.ค. 56
5 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 19 ม.ค. 57
6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ปลายเดือน ก.พ. 57
7 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ต้นเดือน เม.ย. 57
8 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 15-26 ม.ค. 57
9 รับชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 15-28 ม.ค. 57
10 กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 8-11 มี.ค. 57
11 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 27 เม.ย. 57
12 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่เข้าร่วมในระบบ
เคลียริ่งเฮาส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท.
จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
23 พ.ค. 57
13 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก
19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57
14 สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ไปยังมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/กลุ่มสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์
การสมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง
5 มิ.ย. 57
15 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 5-15 มิ.ย. 57
16 รับสมัคร Admissions 8-15 มิ.ย. 57
17 ชำระเงินค่าสมัคร Admissions 8-17 มิ.ย. 57
18 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ 20-21 มิ.ย. 57
19 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 28 มิ.ย. 57
20 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 7-9 ก.ค. 57
21 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 15 ก.ค. 57


องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 
ที่มีการปรับใหม่


กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประกอบด้วย สัตวแพทยศาสตร สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

สัดส่วน GPAX 20% ONET 30% 
GAT  20% PAT2 30%

- พยาบาลศาสตร์ อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม - GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT2 30%

- ทันตแพทยศาสตร์ อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม - GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ - GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT1 10% PAT2 20%

- เภสัชศาสตร์

สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT2 40%

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

- วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%

- เทคโนโลยีสารสนเทศ


สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT1 20% PAT2 20%

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

สัดส่วน - GPAX 20% ONET 30% GAT  15% PAT2 15% PAT3 20%

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์


สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT4 40%

กลุ่มเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร

สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%


กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

- บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

  
สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT1 20%

- การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 
สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  50%

รูปแบบที่ สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  40% PAT7 10%


กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

รูปแบบที่ สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT5 30%

รูปแบบที่ สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT5 20% PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1วิชา) 20%


กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์


ประกอบด้วย ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT4 หรือ PAT6 40%

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์  
สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  50% 
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สัดส่วนGPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT7 20%

       องค์ประกอบของคะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลจาก eduzones.com

-->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -